For fagpersoner

tilbyr vi kompetent veiledning, kurs og hospitering

Det kan være utfordrende å møte elever og pasienter med taleflytrelaterte vansker i en opplærings- eller helse og rehabiliteringskontekst. Vår erfaring er at mange ønsker seg mer kunnskap om fagfeltet. Vi tilbyr derfor veiledning av spesialpedagoger, pedagoger, eller helsepersonell ved aldershjem og sykehjem. Kort sagt til det sosiale nettverket rundt en person med taleflyt og taleflytrelaterte vansker. 

Er du logoped, student eller fagperson som ønsker mer kunnskap om taleflytrelaterte vansker kan våre tjenester være interessante for deg. Vi har lang klinisk erfaring med alle de mest relevante behandlings tilnærmingene innenfor fagfeltet, og deler gjerne våre erfaringer med andre. Vi arrangerer jevnlige kurs og workshops og holder foredrag for skoler, barnehager, helseinstitusjoner, foreninger etc. Vi har også gode muligheter for kortere eller lengre hospitering og praksis.


Det foregår mye evidensbasert og erfaringsbasert forskning rundt om i verden som er relevant for klinisk praksis. For å holde vår egen kompetanse oppdatert deltar vi derfor så ofte som mulig på internasjonale kurs og konferanser. Vårt mål er å øke kjennskapen til løpsk tale, stamming og andre typer forstyrrelser i taleflyt i Norge, og bidra til opplæring av flere spesialister i fagfeltet. Det vil sikre flest mulig et riktig og kvalifisert behandlingstilbud.


Vi mener at taleflytrelaterte vansker i mange tilfeller krever mer spesialisert oppfølging enn det som er vanlig pdd. Det finnes f.eks. flere evidensbaserte behandlingsprogrammer som det ikke er krav til at Norske logopeder må være sertifisert i for å kunne arbeide med stamming etc. De fleste andre land har utarbeidet minimumskrav til dette på nasjonalt nivå. Videre har vi heller ikke en spesialistutdanning her hjemme i Norge, noe som er vanlig i andre europeiske land. 


Det betyr at hver enkelt logoped må ta ansvar for sin egen kompetanse, og være tilstrekkelig oppdatert på de vanskene man arbeider med. Dette kan være krevende i en hektisk hverdag, og de mest relevante kursene har ofte vært arrangert i utlandet. Vi ønsker å bidra til at det skal bli enklere å tilegne seg ny og evidensbasert kompetanse på taleflytfeltet hjemme i Norge. Vi tror at hvis kunnskap er mer tilgjengelig, så er mange motivert for og interessert i spesialisering. 

Veiledning

Det kan være utfordrende å møte elever og pasienter i ulike aldersgrupper med taleflytrelaterte vansker i en opplærings- eller helse og rehabiliteringskontekst. Vår erfaring er at mange ønsker seg mer kunnskap om fagfeltet. Vi tilbyr derfor veiledning av spesialpedagoger, pedagoger, eller helsepersonell ved aldershjem og sykehjem. Kort sagt til det sosiale nettverket rundt en person med taleflyt og taleflytrelaterte vansker.


Veiledning kan være knyttet til eller uavhengig av individuell behandling, og legges opp på ulike måter. Ta kontakt med oss for mer informasjon. 

Kurs og foredrag

Vi tilbyr skreddersydde kurs og foredrag for bedrifter, utdannings- og helseinstitusjoner som ønsker å øke sin kompetanse innen taleflytrelaterte vansker. Aktuelle målgrupper er ansatte på skoler og i barnehager, helsepersonell i 1. og 2. linjetjeneste, leger og sykepleiere, sosial lærere og fysioterapeuter eller manuell terapeuter. På slike kurs har vi fokus på å øke kompetansen om taleflytvansker generelt, og hvordan slike vansker kan møtes på legekontoret, i skolen/barnehagen, på sykehjemmet, arbeidsplassen etc.


Vi tilbyr også spesialiserte fagkurs til logopeder i kommune og privat virksomhet, samt regionslag i NLL eller til fagdager og konferanser. Disse kursene legges opp på et høyere nivå og forutsetter en generell logopedisk kjennskap til fagfeltet. Samtidig vet vi at mange føler seg usikre på behandling og oppfølging av taleflytvansker, og sette derfor også opp innføringskurs i logopediske tiltak ved stamming, løpsk tale og taleflytrelaterte vansker. Samtlige kurs er mulig å holdes både lokalt og nasjonalt. 


Følg med på nyhetsbloggen vår for informasjon om kommende kurs - eller ta kontakt med oss for å høre om det er mulig å sette opp det dere ønsker i nærmeste fremtid.

Praksisplasser og hospitering

Vi tar imot studenter som skal ha praksis innenfor taleflytfeltet. For å møte klienter med stamming, løpsk tale og andre taleflyt-relaterte vansker etter endt utdanning er førstehånds erfaring med klient arbeid fra praksis avgjørende. Ved taleflytsenteret er du i direkte interaksjon med klienter i alle aldersgrupper og får lære om/prøve ut evidensbaserte og anerkjente behandlingsformer en-til-en og i grupper.


I tillegg til å være praksisveiledere for logopedstudenter tilbyr vi hospitering til logopeder i spesialisering. Dette gjør det mulig for flere å få tilgang til et stort nok antall klienter for å oppfylle krav fra utdanningen. Ved spesialisering er også et bestemt antall timer med veiledet klientarbeid nødvendig, og må utføres av en allerede spesialisert fagperson. Ved taleflytsenteret finner du logoped som er godkjent for dette av den europeiske spesialiseringsorganisasjonen ECSF.