Veien til hjelp

vi kan hjelpe deg gjennom prosessen med å få hjelp

Retten til logopedisk hjelp kan per idag utløses av tre ulike lovverk. 


 Kommune eller fylkeskommune kan gi deg et tilbud gjennom Opplæringsloven. Vilkårene for slik hjelp er at vansken du har medfører at du ikke får tilfredsstillende utbytte av tilpasset opplæring. Da utløses rett til spesialundervisning (skole) eller spesialpedagogisk hjelp (barnehage). 


Videre kan kommunen også gi tilbud gjennom Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester. 


HELFO yter på sin side stønad etter Folketrygdloven. Om din språk- tale eller kommunikasjons-vanske har en medisinsk bakenforliggende årsak og kommunen eller bydelen du bor i ikke gir et tilbud jf annen lovgivning, har du rett til å få dekket utgifter til undersøkelse og behandling fra HELFO (refusjon).


Ansvarsforholdet mellom lovverkene kan virke uklart og mange opplever det vanskelig å få den hjelpen de trenger. Gråsoner mellom de ulike lovverkene skaper usikkerhet både ute i kommunene, blant fastleger og ikke minst de som ønsker hjelp. 


Ved taleflytsenteret kjenner vi alle lovverkene, og kan hjelpe deg gjennom prosessen for å få logopedisk hjelp. Fra 1.1.2022 ble det gjort endringer i Lov om Folketrygd som gjør veien til hjelp litt enklere. Under forsøker vi å forklare noen av vilkårene i lovverket på en enkel måte.

Legehenvisning

Refusjon fra HELFO krever fortsatt henvisning til spesialist fra fastlege, men den trenger ikke å fornyes for hver 25 time. Før behandling startes opp må henvisning være i orden (datert og underskrevet). Legen kan sende den til oss i posten eller over helsenett (HPNR nr. ). 


Ta deretter kontakt med oss for timeavtale


For å unngå forsinkelser i oppstart av behandling er det viktig at henvisningen fra lege er tydelig. Den må oppgi diagnose og beskrive tydelig hvorfor det søkes om logopedisk hjelp. For stamming og løpsk tale er diagnosekoden alltid P10: Taleflytvansker. Vi hjelper ofte fastleger med å skrive disse henvisningene, så vedkommende kan gjerne kontakte oss.

Manglende eller mangelfult offentlig tilbud

HELFO dekker kun utgifter til behandling hos privat logoped når (fylkes)kommunen ikke gir et tilbud. Har du tilbud om logoped fra (fylkes)kommunen kan du som hovedregel ikke få dekket utgifter til privat behandling. Det er imidlertid gjort noen unntak det er viktig å vite om:


Om man må vente uforholdsmessig lenge på et tilbud om behandling

Om man mottar et lavterskeltilbud som ikke anses å være tilstrekkelig

Om man får opphold i et offentlig tilbud som følge av ferie/sykdom e.l.


Det er ikke lenger nødvendig med et avslag fra (fylkes)kommunen før behandling kan starte opp. Ettersom Folketrygdlovens stønadsordning skal supplere det offentlige tilbudet er det naturlig å søke hjelp i (fylkes) kommunen først, men det er ikke et krav, fordi (fylkes)kommunen selv har ansvar for å fange opp, utrede og tilby hjelp etter sine lovverk. Dersom du mangler et tilbud kan behandling altså startes opp umiddelbart.

Takster for privat fakturering

merk at undersøkelse, behandling inkl. gruppe og veiledning som oftest gir rett til stønad fra HELFO og ikke medfører privat kostnad

Utredning pr påbegynte 1/2 time

594 NOK

Behandling pr påbegynte 1/2 time

594 NOK

Veiledning pr påbgynte 1/2 time

594 NOK

Videotime pr. påbegynte 1/2 time

594 NOK

Gruppetime 90 min

1782 NOK

Dokumentasjon

594 NOK

Logopedrapport

1782 NOK

Testrapport (enkelttest)

2376 NOK

Sakkyndig vurdering (pris + utredning)

3564 NOK

Utprøving DAF/FAF

Ta kontakt

Intensivdager

Ta kontakt

Foredrag/kurs

Ta kontakt

Onlinetjenester

Ta kontakt