For brukere

Har du taleflytrelaterte vansker i form av stamming, løpsk tale eller en diagnose/tilstand/skade som medfører forstyrrelser i taleflyten, kan taleflytsenteret hjelpe deg. Dersom taleflytforstyrrelsene er tilknyttet en ervervet sykdom eller skade som medfører flere nevrologopediske vansker, tilbyr vi selvsagt helhetlig oppfølging av de ulike vanskene på samme sted. Dette betyr at du ikke trenger å oppsøke ulike logopeder for å få oppfølging av taleflytrelaterte og sameksisterende vansker som f.eks. språk, tale, kommunikasjon, spise- og svelgevansker. Våre logopeder har lang klinisk erfaring, og følger deg opp på en helhetlig måte. 


Vårt tilbud omfatter behandling og oppfølging av førskolebarn, skolebarn, ungdom og voksne, med fokus på mestring og livskvalitet. Mestring dreier seg om å håndtere en taleflytrelatert vanske i hverdagen ved hjelp av teknikker, strategier etc., men også om psykososial mestring knyttet til å akseptere vansken som en del av sin faktiske livssituasjon. Det kan være krevende å velge det livet man ønsker seg på tross av frykt for stamming, eller å ta del i hverdagen igjen når livet har blitt snudd på hodet etter en alvorlig sykdom. Vi anerkjenner dette, og er opptatt av å jobbe med overføring av teknikker og selv-aksept til reelle hverdagssituasjoner.

Kartlegging

Vi utfører nevrologopedisk kartlegging av taleflyt- og taleflyt-relaterte vansker med fokus på nevromotoriske symptomer og psykososial fungering. En grundig undersøkelse av type vanske, dens karakteristikk, omfang og innvirkning på psykisk helse, sosial deltagelse og livskvalitet er helt avgjørende for riktig valg av behandling. I for mange tilfeller velges behandling på bakgrunn av hvilke programmer som kan vise til best evidens (effekt), eller hvilke behandlingsalternativer logopeden har kjennskap til, erfaring med, eller tiltro til. En slik tilnærming til valg av behandling tar ikke høyde for at vansker påvirker folk ulikt. 


Vi er opptatt av at den enkeltes motivasjon, mål, behov og ønsker skal bli hørt og tatt på alvor i kartleggingen.  Først da vil behandlingen oppleves meningsfull, og ha en betydningsfull effekt. Med dette mener vi effekt som utgjør en faktisk forskjell i en persons liv - og dette er ikke nødvendigvis i form av hørbar/synlig endring. For oss er livskvalitet et overordnet mål for behandling, og for å "måle" dette må den enkeltes livshistorie og fortelling stå sentralt i kartlegging. Rett behandling er ikke alltid den som er best på papiret, men den som best matcher hver enkelt persons vanske og personlighet. 


Individuell behandling

Vi tilbyr individuell behandling basert på evidensbasert forskning og anerkjente tilnærminger til taleflytvansker. Vi er kurset eller sertifisert i de mest relevante behandlingstilnærmingene som finnes og kombinerer disse ut i fra hver enkelt persons vansker og livssituasjon. Vi mener det er viktig fordi vansker påvirker folk ulikt, og fordi effekt av behandling er avhengig av at den enkelte føler et eierskap til de tiltakene som iverksettes. Det spiller liten rolle om behandlingsprogrammet som velges har best evidens dersom dette ikke passer overens med en persons ønsker, behov, motivasjon og komfortsone. Disse faktorene vil ofte endres underveis i behandling, men bør anerkjennes i valg av behandlinstilnærming. 


Dessuten finnes det ikke en fasit på hvilke behandling som har best effekt. Ett og samme behandlingsprogram vil ikke passe alle mennesker like godt. Vi møter hver enkelt klient med dette utgangspunktet og lar individuelle ønsker, behov og motivasjon få plass gjennom hele behandlingsprosessen. Vi er også opptatt at at behandling aldri blir bedre en den relasjonen man skaper til hvert enkelt menneske. Men en god terapeutisk relasjon i bunn kan man informere, støtte, veilede, anerkjenne, utfordre og se hvert enkelt menneske på en måte som fremmer effekt av behandling. 


Fordi sykdom og skade noen ganger fører til stamming og andre taleflytrelaterte vansker tilbyr vi også helhetlig individuell behandling av av ulike nevrologopediske vansker, syndromer og utviklingsforstyrrelser. Det kan f.eks. være Parkinson Sykdom eller annen Parkinsonisme, afasi, taleapraksi, dysarti, MS,  Downs syndrom osv.

DAF/FAF utprøving

Vi tilbyr utprøving av tekniske hjelpemidler som basere seg på DAF/FAF og kan hjelpe deg å få dekket utgifter til SpeechEasy (en liten ørepropp med DAF/FAF funksjon) fra NAV. Det er kjent at personer som stammer som regel oppnår flytende tale når de snakker eller synger i kor (kortale). SpeechEasy bruker dette prinsippet ved å skape en illusjon av å snakke sammen med noen. Måten det gjøres på rent teknisk er at brukeren av apparatet hører sin egen stemme med en liten endring i frekvens (stemmeleie) og/eller en liten tidsforsinkelse. De fleste oppnår god effekt av dette når de lærer seg å vente på/lytte til ekkoet. 


Det er viktig å understreke at i likhet med andre teknikker så er det fortsatt slik at personen som stammer selv må gjøre noe som minner om en tradisjonell tempojustering for å oppnå bedret taleflyt. Dersom man ikke blir venn med ekkoet  og ikke tar seg tid til å lytte til det (vente på det) så vil koreffekten utebli. Hjelpemiddelet  kan imidlertid fungere som en påminnelse om å snakke saktere, gjøre motivasjonen for trening litt enklere i perioder, og være et supplement til andre flytskapende teknikker, aksept og toleranse for stamming. Vi samarbeider med Aurismed som er distributør av SpeechEasy i Norge. 

Gruppebehandling

Vi tilbyr behandling i gruppe for både barnehagebarn, skolebarn, ungdom og voksne. Fordelen med gruppe er fellesskapet med likesinnede, og den aksepten til stamming som kan utvikles ut fra dette. Det er også en veldig god arena for å lære og trene på flytskapende teknikker - og få tilbakemeldinger fra folk med lignende erfaring som en selv. For noen er gruppe et fint supplement til individuell behandling, mens den for andre kan være et tilstrekkelig tilbud i seg selv. De aller fleste behandlingstilnærminger kan tilpasses grupper, og det er derfor ikke en fasit på hvordan en gruppe bør organiseres - eller hvilke varighet og intensitet tilbudet bør ha. 


Som en del av vårt tilbud om behandling i gruppe, arrangerer vi også intensivdager rundt om i Norge. Flere nye behandlingsprogrammer har vist seg effektive ved intensiv trening over flere dager, og slike opplegg er vanlige utenfor Norges grenser. Vi tror dette har stort potensiale også her, fordi tilgangen til spesialiserte logopediske tjenester - ofte også logopediske tjenester generelt - er begrenset mange steder. Dessuten er intensivdager en effektiv behandlingsform som i mange tilfeller kan ha flere fordeler. For voksne er det ofte enklere å dedikere tid til intensivdager enn langvarig en-til-en behandling, og barn som går på skole mister mindre undervisning enn ved langvarig oppfølging. Etter deltakelse på intensivdager kan treningen følges opp av en lokal logoped, eller av oss over video.  

Intensivdager