Behandlingsvalg

Vi tilbyr behandling og annen oppfølging av førskolebarn, skolebarn, ungdom og voksne med fokus på mestring og livskvalitet. Mestring dreier seg om å håndtere en taleflytrelatert vanske i hverdagen ved hjelp av teknikker, strategier etc., men også om psykososial mestring knyttet til å akseptere vansken som en del av sin faktiske livssituasjon. Det kan være krevende å velge det livet man ønsker seg på tross av frykt for stamming, eller å ta del i hverdagen igjen når livet har blitt snudd på hodet etter en alvorlig sykdom. Vi anerkjenner dette, og er opptatt av å jobbe med overføring av teknikker og selv-aksept til reelle hverdagssituasjoner.


Videre er vi opptatt av at du som klient skal ta aktiv del i å forme din behandling, fordi vi vet at en og samme behandlingstilnærming ikke passer for alle. Behandlingsvalg handler for oss om å være sertifisert og kurset i relevante behandlingsformer og programmer, slik at dine ønsker, behov og motivasjon kan matches til disse på en motiverende og meningsfull måte. Samtidig er det vår oppgave å utfordre din komfortsone i løpet av behandlingsprosessen - både knyttet til aksept for stamming og til kontroll av stamming. 

Når bør barn henvises til behandling

De fleste barn får kortere perioder med økt forekomst av normale forstyrrelser i taleflyten i forbindelse med språkspurten. Disse forstyrrelsene er milde, skaper ikke negative reaksjoner hos barnet, og bærer generelt preg av tenkepauser (tenkelyder) knyttet til ordleting, setnings oppbygning etc. Slike forstyrrelser må ikke forveksles med stamming, som ser ut til å ha en forekomst på ca. 10% i barnehagealder. Denne relativt høye prosenten er ikke representativ for antall barn som henvises til logopedbehandling for stamming i Norge. Det er uheldig fordi vi vet at tidlig behandling øker sjansen for å nøytralisere stamming (i de fleste tilfeller blir den borte i før skolestart) og/eller gjør barn bedre i stand til å håndtere den. 


Det er imidlertid viktig å understreke at er stamming ikke alltid forsvinner, selv når tiltak settes inn tidlig. 2-3% fortsetter å stamme inn i skolealder og 1-2% i voksen alder - uavhengig av tiltak. Hva er da grunnen til å starte behandling før man vet hvem disse barna er? Hvorfor ikke sile ut dem som slutter å stamme? Svaret på dette er at riktig behandling på et tidligst mulig tidspunkt reduserer stammingens omfang i størst mulig grad og hindrer negativ utvikling av kommunikasjons-strategier, frykt for å prate og andre psykososiale tilleggsvansker.


Det er viktig at vurderingen av barns taleflyt gjøres av en fagperson med riktig og oppdatert kompetanse på taleflytvansker. Å utrede et barn for stamming vil ikke forverre symptomer eller utløse stamming hos barn som ikke er disponert for vansken. Det er derfor ingen grunn til å vente og se an hvordan forstyrrelser i taleflyten utvikler seg. Som en tommelfinger-regel bør barn henvises til utredning og behandling hos logoped dersom:

Andre familiemedlemmer stammer eller har stammet

Forstyrrelser i taleflyten vedvarer lenger enn 3 mnd.

Man ser tegn til emosjonelle reaksjoner hos barnet

Bekymringsnivået hos omsorgspersoner er høyt

Behandling for førskolebarn

Lidcombe - stammebehandling for førskolebarn

MiniKIDS - stammebehandling for førskolebarn

Palin-PCI - stammebehandling for førskolebarn

DCM - stammebehandling for førskolebarn

Behandling for skolebarn

Lidcombe - stammebehandling for barn

KIDS - stammebehandling for skolebarn

Palin-PCI - stammebehandling for barn

DCM - stammebehandling for skolebarn

Camperdown - stammebehandling for barn

Restart DCM - stammebehandling for barn
ACT - acceptance  and commitment therapy

DAF/FAF - teknisk hjelpemiddel for kontrollert taleflyt

Behandlingsvalg for ungdom og voksne

Restart-DCM - stammebehandling for barn

Camperdown - stammebehandling for barn og voksne

DAF/FAF - teknisk hjelpemiddel for kontrollert taleflyt

Interactive Meteronome - trening av nevrologisk timing

Øvrige behandlingsvalg

Spise- og svelgevansker

 • McNeill Dysphagia Therapy Program
 • Cervical Ausculation of Swallowing
 • Fiberoptic Evaluation of Swallowing

Stemmevansker

 • LSVT - Lee Silverman Voice Treatment
 • PLVT - Pitch Limited Voice Training
 • Fonasjonstrening

Afasi og språkvansker

 • IM - Interactive Meteronome
 • Intensiv språktrening
 • Constraint induced speech therapy

Psykososiale vansker

 • Kognitiv atferdsterapi
 • Emosjonsfokusert terapi
 • Løsningsfokusert terapi

Familierelaterte vansker

 • Familieterapi
 • Marte Meo
 • Palin Parent Child Interactionmodel

Oralmotoriske vansker

 • Castillo Morales terapi
 • Talk Tools og Oral Placement Therapy
 • Letsip - Nevromotorisk stimuleringsterapi

Spise- og/eller svelgevansker:


Stemmevansker:


Afasi og språk:


Kognitive/Emosjonelle/Sosiale tilleggsvansker